Dobrev Website

ОБЩИ УСЛОВИЯ
за използване на уеб сайт dobrev-cheese.com и
онлайн магазин shop.dobrev-cheese.com

 

Моля прочетете настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ за използване на интернет страницата www.dobrev-cheese.com и платформата за електронна търговия www.shop.dobrev-cheese.com, наричани по-надолу за краткост САЙТОВЕТЕ, преди да използвате тези Сайтове.

 

І. ПРЕДМЕТ

Чл. 1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между „Лавел“ ЕООД с ЕИК 175185382 със седалище и адрес на управление: област София, община Столична, с. Мърчаево, ул. 19-та, 2, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и потребителите/ клиентите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ, на Сайтовете. Отношенията между страните възникват с използването на Сайтовете и покупката на стоки на дребно, чрез използването на Сайтовете.

 

ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

 1. Наименование на Доставчика: „Лавел“ ЕООД
 2. Седалище и адрес на управление: България, обл. София, община Столична, ул. 19-та, 2.
 3. Адрес за упражняване на дейността и адрес за отправяне на жалби от потребители: България, гр. София, ул. Антим I-ви, 53, ет. 2
 4. Данни за кореспонденция: България, гр. София, ул. Антим I-ви, 53, ет. 2, имейл: shop@ dobrev-cheese.com, мобилен телефон: +359 877 11 77 95
 5. Вписване в публични регистри: ЕИК 175185382 регистриран под идентификационен № 256679 в КЗЛД като администратор на лични данни
 6. Надзорни органи:

(1) Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София, ул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,

тел.: (02) 940 20 46

факс: (02) 940 36 40

Уеб сайт: www.cpdp.bg

(2) Комисия за защита на потребителите

Адрес: 1000 гр. София, пл.”Славейков” №4А, ет.3, 4 и 6,

тел.: 02 / 980 25 24

факс: 02 / 988 42 18

гореща линия: 0700 111 22

Уеб сайт: www.kzp.bg

 1. Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност № BG 175185382

 

III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА САЙТОВЕТЕ

Чл. 3. (1) dobrev-cheese.com е уеб страница с информационно съдържание, достъпна на адрес в Интернет http://www.dobrev-cheese.com, където Ползвателите имат достъп до материали – текст, изображения, аудио и видео клипове и др. (общо “съдържание”), функционалности и услуги.

(2) shop.dobrev-cheese.com e платформа за електронна търговия , достъпна на адрес в Интернет http://www.shop.dobrev-cheese.com, чрез която Ползвателите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от Доставчика в платформата стоки на дребно, включително следното:

 1. Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на електронния магазин на Доставчика и използване на допълнителните услуги;
 2. Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;
 3. Да сключват с Доставчика договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от в платформата shop.dobrev-cheese.com;
 4. Да получават информация за нови стоки, предлагани от Доставчика в платформата shop.dobrev-cheese.com;
 5. Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с Доставчика в платформата shop.dobrev-cheese.com чрез интерфейса на страницата на shop.dobrev-cheese.com, достъпна в Интернет;
 6. Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона, предимно чрез интерфейса на платформата shop.dobrev-cheese.com в Интернет;

(3) Всички изображения на сайтовете dobrev-cheese.com и shop.dobrev-cheese.com са илюстративни и може да има разминаване между изображенията и реалния продукт като опаковка, форма, цвят, структура или друго, което не е включено стандартно към съответния продукт (пр. чиния, подложкa и подобни).

(4) Информацията на сайтовете dobrev-cheese.com и shop.dobrev-cheese.com под формата на описание за продуктите е предоставена от производител или дистрибутор на съответния продукт и Доставчикът не носи отговорност за разминавания и/или технически грешки, но следва да коригира неточностите в текста след установяване им.

Чл. 4. Доставчикът в платформата shop.dobrev-cheese.com организира доставянето на стоките и гарантира правата на Ползвателите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.

Чл. 5. (1) Ползвателите сключват с Доставчика в платформата shop.dobrev-cheese.com договор за покупко-продажба на стоките, на адрес http://www.shop.dobrev-cheese.com. Договорът се сключва на български и/или английски език (според езика, на който Ползвателя използва услугите на Сайтовете в момента на извършване на поръчката) и се съхранява в базата данни на Доставчика в платформата.

(2) По силата на сключения с Ползвателите договор за покупко-продажба на стоки, Доставчикът в платформата shop.dobrev-cheese.com се задължава да организира доставката и прехвърлянето на собствеността на Ползвателя на определените от него чрез интерфейса в платформата стоки. Ползвателите имат право да поправят грешки при въвеждането на информация не по-късно от отправяне на изявлението за сключване на договора Доставчика в платформата shop.dobrev-cheese.com.

(3) Ползвателите заплащат на Доставчика на платформата shop.dobrev-cheese.com възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени в платформата shop.dobrev-cheese.com и настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена в платформата shop.dobrev-cheese.com.

Чл. 6. (1) Ползвателят и Доставчикът в платформата shop.dobrev-cheese.com се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.

(2) Предполага се, че електронните изявления, извършени от Ползвателите на сайта са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Ползвателя при извършване на регистрация, ако Ползвателят е въвел съответното име и парола за достъп.

 

ІV. РЕГИСТРАЦИЯ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА SHOP.DOBREV-CHEESE.COM

Чл. 7. (1) За да използва shop.dobrev-cheese.com за сключване на договори за покупко-продажба на стоки, Ползвателят може да използва регистрация, за което следва да въведе избрани от него име и парола за отдалечен достъп или да направи поръчка като гост (без регистрация) след попълване на данни за доставка, с което се счита, че е приел настоящите общи условия.

(2) Името и паролата за отдалечен достъп се определят от Ползвателя, чрез извършване на онлайн регистрация в сайта на Доставчика в платформата shop.dobrev-cheese.com, съобразно посочената в него процедура.

(3) С попълване на данните си и натискане на бутоните “Регистрация” (при създаване на акаунт) или „Поръчай” (при изпращане на поръчка) Ползвателят декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.

(4) Доставчикът потвърждава извършената от Ползвателя регистрация и поръчка, чрез изпращане на писмо на посочен от Ползвателя електронен адрес – създава се акаунт на Ползвателя и между него и Доставчика възникват договорни отношения след осъществяване на предвидените стъпки по сключване на договора в чл.9 от тези общи условия. Аналогично, при използване на Сайтовете като гост Доставчикът потвърждава направената поръчка чрез изпращане на писмо на посочен от Ползвателя електронен адрес, с което между него и Доставчика възникват договорни отношения след осъществяване на предвидените стъпки по сключване на договора в чл.9 от тези общи условия“

(5) При извършване на регистрацията и поръчка през Сайтовете Ползвателят се задължава да предостави верни и актуални данни. Ползвателят се задължава при промяна своевременно да актуализира данните, посочени в регистрацията си.

 

V. ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА

Чл. 8. Ползвателите използват предимно интерфейса на страницата на Доставчика в платформата shop.dobrev-cheese.com, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от доставчиците в платформата shop.dobrev-cheese.com стоки.

Чл. 9. Счита се, че Ползвателите сключват договора за покупко-продажба на стоките в платформата shop.dobrev-cheese.com след завършването на следната процедура:

(1) Избиране на една или повече от предлаганите от доставчиците в платформата shop.dobrev-cheese.com стоки и добавянето им към списък със стоки за покупка.

(2) Избор на стоки от списъка на стоки за покупка в платформата shop.dobrev-cheese.com и потвърждаване на желаните количества (вкл. приблизителен грамаж за насипни, размерни продукти), за които да бъде сключен договор за покупко-продажба. При натискане на бутон/текст „ИЗХОД“ цялата информация по подготовка на поръчка се нулира и процесът по поръчване се прекратява и данните не се съхраняват.“

(3) Калкулиране на цена за доставка и избор на метод на плащане според условията в платформата.

(4) Извършване на поръчка и предоставяне на необходимите данни за поръчка през системата като гост или извършване на регистрация и влизане в системата за извършване на поръчки в платформата shop.dobrev-cheese.com чрез идентифициране с име и парола.

(5) Потвърждение на поръчката – автоматично писмо от платформата shop.dobrev-cheese.com с номер и информация за извършената поръчка.

(6) Обаждане от диспечер/ служител на Доставчика с потвърждение за наличност на стоки и/или за реализиране на корекции по поръчката.

(7) Потвърждение на точна дължима сума за поръчката и информация за наличност и/или корекции по поръчката – писмо от платформата shop.dobrev-cheese.com.

 

VІ. СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 10. (1) Доставчикът и Ползвателите сключват договор за покупко-продажба на стоките, заявени от Ползвателите, независимо че са избрани с едно електронно изявление и от един списък със стоки за покупка.

(2) Доставчикът организира заедно и едновременно доставката на поръчаните с договора за покупко-продажба стоки.

(3) Правата на Ползвателите във връзка с доставените стоки се упражняват за всеки договор за покупко-продажба.

(4) Ползвателят се съгласява, че по отношение на храни и напитки, които се продават в насипно състояние е възможно в доставеното количество да има разлика в обема до 10% в сравнение с поръчаното от Ползвателя. Същото се прилага и по отношение на стоките във вакуумирана опаковка, при които няма точен грамаж.

(5) Доставчикът има право по свое усмотрение да откаже изпълнението на поръчка на Ползвател, за което Доставчикът уведомява в подходящ срок Ползвателя, без да е задължен да посочва причина за отказа, но може и да посочи причината, ако се отнася до следните случаи, изброени примерно: пазаруване на едро (в този случай, ползвателите се пренасочват за директна връзка с производителя на млечните продукти); ползватели, които са изпратили повече от 2 последователни поръчки, от които са се отказали (без оглед на основанието за отказ) и други подобни.

(6) Не се предвижда съхранение на екземпляр от сключения/ите договор/и за доставка. За извършени доставки на регистрирани Ползватели се съхранява безсрочно (до същестуване на регистрацията) справка за всички извършени доставки, както и за неосъществени доставки с посочване на причина за това.

Чл. 11. При упражняване на правата по договора за покупко-продажба Ползвателят е задължен да посочва точно и недвусмислено договора и стоката, по отношение, на които упражнява правата.

Чл. 12. Ползвателят плаща цената на договора за покупко-продажба наведнъж при извършване на поръчката на стоките или при тяхната доставка, освен при наличието на хипотези, описани в чл.15 от настоящите общи условия.

 

VII. ОСОБЕНИ КЛАУЗИ, КОИТО СЕ ПРИЛАГАТ СПРЯМО ЛИЦА, КОИТО ИМАТ КАЧЕСТВОТО ПОТРЕБИТЕЛ ПО СМИСЪЛА НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Чл. 13. Правилата на настоящия раздел от тези общи условия се прилагат единствено спрямо Ползватели, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко-продажба или при регистрацията в shop.dobrev-cheese.com, може да се направи извод, че са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 2011/83/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25-ти октомври 2011 г.

Чл. 14. (1) Основните характеристики на стоките, предлагани от Доставчика в платформата shop.dobrev-cheese.com са определени в профила на всяка стока в платформата shop.dobrev-cheese.com.

(2) Цената на стоките с включени всички данъци и такси се определя от Доставчика в платформата shop.dobrev-cheese.com в профила на всяка стока в платформата shop.dobrev-cheese.com.

(3) Стойността на транспортните разходи, невключени в цената на стоките се определя от Доставчика в платформата shop.dobrev-cheese.com и се предоставя като информация на Ползвателите при избиране на стоките за сключване на договора за покупко-продажба;

(4) Начините на плащане, доставка и изпълнение на договора се определят в настоящите общи условия и информацията, предоставена на Ползвателя посредством в механизмите в платформата shop.dobrev-cheese.com.

(5) Информацията, предоставяна на Ползвателите по този член е актуална към момента на визуализацията й в платформата shop.dobrev-cheese.com преди сключването на договора за покупко-продажба.

(6) Ползвателите се съгласяват, че цялата изискуема от Закона за защита на потребителите информация може да бъде предоставяна чрез интерфейса на платформата shop.dobrev-cheese.com или електронна поща.

Чл. 15. (1) Ползвателят се съгласява, че за единична поръчка на стойност над 500 лв. или няколко поръчки от един и същи ползвател в период от 24ч., чиято обща стойност е над 500 лв, както и за поръчка под тази стойност, ако в нея се съдържат определени групи продукти и в частност приготвена храна като (примерно изброено): сандвичи, салати, десерти, напитки, кетъринг и др. подобни, Доставчикът в платформата shop.dobrev-cheese.com има право да изисква и приема авансово плащане и/или плащане в момента на доставка за сключените с потребителя договори за покупко-продажба на стоки и тяхната доставка.

(2) В случай, че стойността на поръчката на ползвателя е равностойна или надвишава 10 000 лв., плащането се извършва само и единствено чрез банков превод или внасяне по платежна сметка на Доставчика, минимум два работни дни преди датата на доставка.

Чл. 16. (1) В отношенията между Доставчика и Ползвателите, възникващи по повод покупката на хранителни стоки чрез платформа за електронна търговия, достъпна на адрес в Интернет http://www.shop.dobrev-cheese.com, не се предвижда право на отказ от договора от разстояние съгласно разпоредбите на чл. 50-56 Закона за защита на потребителите (ЗЗП) поради следните обстоятелства:

– налице е доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност (хипотезата на чл.57, т.4 ЗЗП);;

– налице е доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето (хипотезата на чл.57, т.5 ЗЗП);

– налице е предоставяне на услуги за хранене като договорът предвижда конкретна дата или срок за изпълнение (хипотезата на чл.57, т.12 ЗЗП).

(2) Ползвателите имат възможност за отказ в процеса на изготвяне на поръчката, но във всички случаи преди сключването на договора, т.е. най-късно при осъществяване на предвиденото в чл.9, ал.6 от тези условия, а именно: Обаждане от диспечер/ служител на Доставчика с потвърждение за наличност на стоки и/или за реализиране на корекции по поръчката.

Чл. 17. (1) Срокът на доставка на стоката е определен при сключване на договора с потребителя чрез сайта на Доставчика в платформата shop.dobrev-cheese.com.

(2) Ако Доставчикът в платформата shop.dobrev-cheese.com не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми за това потребителя по телефон и/или имейл.

Чл. 18. Доставчикът в платформата shop.dobrev-cheese.com се задължава да спазва всички изисквания, установени в българското законодателство относно етикетирането, рекламата и продажбата на храни.

 

VIII. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 19. (1) Доставчикът в платформата shop.dobrev-cheese.com лично или чрез куриер организира доставката и предаването на стоката на Ползвателя както следва: при заявена поръчка до 12:00 p.m. доставката се извършва същия ден до 20:00ч. (неделя – до 17.00ч.); при заявена поръчка между 12:00p.m. и 20:00 ч., доставката се извършва на следващия ден до 20:00 ч. (неделя – до 17.00ч.). Сроковете за доставките по предходното изречение се изпълняват само при наличност на поръчания продукт, както и при спазване на условията за изключенията съгласно правилата на чл.15 от тези общи условия. В случаите на невъзможност за свързване по телефона с Ползвателя за потвърждение на направената поръчка, доставката/доставките ще бъдат задържани до установяване на контакт с ползвателя.

(2) Ако срокът за доставката е уговорен по различен от ал. 1 начин, то доставката се изпълнява съобразно индивидуално уговореното между страните при сключването на договора, и ако Доставчикът не успее да организира доставката посочения срок, същият е длъжен да уведоми предварително Ползвателя.

(3) Ако Ползвателят не присъства на посочения адрес за доставка в уговорения часови диапазон, Доставчикът извършва доставката в друг, удобен за Доставчика и Ползвателя час от 12-20:00 часа (неделя – 12-17:00ч.), като Ползвателя трябва да заплати допълнително стандартната цена за доставката.

Чл. 20. (1) При получаване на доставката Ползвателят е длъжен да подпише приемо-предавателен протокол съдържащ данните за поръчката и изписва собственоръчно своето име и фамилия. Ползвателят трябва да прегледа стоката в момента на доставката и предаването, и ако не отговаря на изискванията да уведоми за това незабавно Доставчика в платформата shop.dobrev-cheese.com и/или разговор с диспечер/ служител на Доставчика, който отбелязва коментара в платформата или да посочи писмено възраженията си в горецитарния приемо-предавателен протокол.

(2) Ако Ползвателят не уведоми Доставчика съгласно ал. 1 стоката се смята за одобрена като съответстваща на изискванията, освен за скрити недостатъци.

Чл. 21. Доставчикът в платформата shop.dobrev-cheese.com не се задължава да осигури необходимия сервиз за стоката.

Чл. 22. За неуредените в този раздел случаи се прилагат правилата търговската продажба, определени в Търговския закон, Закона за храните и Закона защита на потребителите.

 

ІX. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 23. (1) Доставчикът в платформата shop.dobrev-cheese.com предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателя съгласно Закона за защита на личните данни.

(2) От съображения за сигурност на личните данни на Ползвателите, Доставчикът в платформата shop.dobrev-cheese.com изпраща данни само на e-mail адрес, който е бил посочен от Ползвателя в момента на регистрацията или извършване на поръчка.

(3) Доставчикът в платформата shop.dobrev-cheese.com има право да съхранява данни в крайното съобщително устройство на Ползвателя, освен ако последният изрично изрази несъгласието си за това.

(4) Ползвателят или Потребителят се съгласява, че Доставчикът на платформата shop.dobrev-cheese.com има право да изпраща по всяко време електронни съобщения към Ползвателя или Потребителя, включително и бюлетин или предложения за покупка на стоки, докато е налице регистрация на Ползвателя или Потребителя или след извършена от него поръчка като гост в електронния магазин на Доставчика в платформата shop.dobrev-cheese.com.

(5) Ползвателят или Потребителят се съгласява, че Доставчикът на платформата shop.dobrev-cheese.com има право да събира, съхранява и обработва данни да поведението на Ползвателя или Потребителя при използването на електронния магазин на Доставчика в платформата shop.dobrev-cheese.com.

Чл. 24. (1) Във всеки момент, Доставчикът в платформата shop.dobrev-cheese.com има право да изисква от Ползвателя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.

(2) В случай, че по някаква причина Ползвателят е забравил или изгубил своите име и парола, Доставчикът на платформата shop.dobrev-cheese.com има право да приложи обявената “Процедура за изгубени или забравени имена и пароли”, достъпна на адрес: http://shop.dobrev-cheese.com/bg/my-account/lost-password/

 

X. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 25. (1) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика на Сайтовете и платформата shop.dobrev-cheese.com, за което последният ще уведоми по подходящ начин всички регистрирани Ползватели.

(2) Доставчикът в платформата shop.dobrev-cheese.com и Ползвателят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо Ползвателя в един от следните случаи:

– след изричното му уведомяване от Доставчика в платформата shop.dobrev-cheese.com и ако Ползвателят не заяви в предоставения му 14-дневен срок, че ги отхвърля; или

– след публикуването им на сайта на Доставчика в платформата shop.dobrev-cheese.com и ако Ползвателят не заяви в 14-дневен срок от публикуването им, че ги отхвърля;

– с изричното му приемане от Ползвателя чрез профила му в сайта на Доставчика в платформата shop.dobrev-cheese.com.

(3) Ползвателят се съгласява, че всички изявления на Доставчика в платформата shop.dobrev-cheese.com, във връзка с изменението на тези общи условия могат бъдат изпращани на имейл адреса, посочен от Ползвателя, при регистрацията или използването на предоставяни услуги в платформата. Ползвателят се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.

Чл. 26. Доставчикът публикува тези общи условия на адрес http://shop.dobrev-cheese.com/bg/условия/ заедно с допълненията и измененията в тях.

 

XІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 27. Настоящите общи условия и договора на Ползвателя с Доставчика на Сайтовете и в платформата shop.dobrev-cheese.com се прекратяват в следните случаи:

Чл. 28. Доставчикът има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие и без да дължи обезщетение да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че Ползвателят използва платформата shop.dobrev-cheese.com в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България, общоприетите нравствени норми или общоприетите правила и практика в електронната търговия.

 

XII. ОТГОВОРНОСТ

Чл. 29. Ползвателят се задължава да обезщети и да освободи от отговорност Доставчика на Сайтовете и в платформата shop.dobrev-cheese.com при съдебни искове и други претенции на трети лица (независимо дали са основателни или не), за всички щети и разходи (в това число адвокатски хонорари и съдебни разноски), произтичащи от или във връзка с (1) неизпълнение на някое от задълженията по този договор, (2) нарушение на авторски, продуцентски, права на излъчване или други права върху интелектуалната или индустриална собственост, (3) неправомерно прехвърляне на други лица на правата, предоставени на Ползвателя, за срока и при условията на договора и (4) невярно деклариране наличието или отсъствието на качеството потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите.

Чл. 30. Доставчикът не носи отговорност в случай на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в Интернет, технически или други обективни причини, включително и разпореждания на компетентните държавни органи.

Чл. 31. (1) Доставчикът не носи отговорност за вреди, причинени от Ползвателя на трети лица.

(2) Доставчикът не носи отговорност за имуществени или неимуществени вреди, изразяващи се в пропуснати ползи или претърпени вреди, причинени на Ползвателя в процеса на използване или неизползване на shop.dobrev-cheese.com и сключване на договори за покупко-продажба с Доставчика.

(3) Доставчикът не носи отговорност за времето, през което платформата не е била достъпна поради непреодолима сила.

(4) Доставчикът не носи отговорност за вреди от коментари, мнения и публикации под продуктите, новините и статиите в платформата shop.dobrev-cheese.com.

Чл. 32. (1) Доставчикът не носи отговорност в случай на преодоляване на мерките за сигурност на техническото оборудване и от това последва загуба на информация, разпространение на информация, достъп до информация, ограничаване на достъп до информация и други сходни последствия.

(2) Доставчикът не носи отговорност в случай на сключване на договор за покупко-продажба, предоставяне на достъп до информация, загуба или промяна на данни настъпили вследствие на фалшива легитимация на трето лице, което се представя за Ползвателя, ако от обстоятелствата може да се съди, че това лице е Ползвателя.

 

XIII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 33. (1) Ползвателят и Доставчикът на Сайтовете и в платформата shop.dobrev-cheese.com се задължават да защитават взаимно своите права и законни интереси, както и да пазят търговските си тайни, станали тяхно достояние в процеса на изпълнение договора и тези общи условия.

(2) Ползвателят и Доставчикът се задължават по време и след изтичане на периода на договора да не правят публично достояние писмена или устна кореспонденция проведена между тях. За публично достояние може да се смята публикуването на кореспонденция в печатни и електронни медии, интернет форуми, лични или публични уеб сайтове и др.

Чл. 34. В случай на противоречие между тези общи условия и уговорки в специален договор между Доставчика в платформата shop.dobrev-cheese.com и Ползвателя, с предимство се прилагат клаузите на специалния договор.

Чл. 35. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.

Чл. 36. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.

Чл.37. Всички спорове, породени от договора между Доставчика и Ползвателя/те или отнасящи се до него, включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от Арбитражния съд при Съюза на арбитрите в България в гр. София съобразно с неговия Правилник за дела, основани на арбитражни споразумения.

Чл. 38. Настоящите общи условия влизат в сила за всички Ползватели на 12.04.2016 г.